TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

 

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Derslik Sayısı: 2

Laboratuvar Sayısı: 1

AMAÇ

Bu programın amacı; sağlık hizmetlerinin gerektirdiği terminoloji, doküman yönetimi ve bilgi teknolojilerine hakim ve bu alanda iletişim, işbirliği, problem çözme, kendini yönlendirme ve sorumluluk alma becerilerine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir..

TIBBİ SEKRETER GÖREV TANIMI*

  1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.
  2. Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar.
  3. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür.
  4. Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütür.
  5. Belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapar.
  6. Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlar.
  7. Hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alır.
  8. Hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlar.
  9. Hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapar, kurumlar arası iletişimi sağlar.

* Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik- Resmî Gazete Tarihi: 22.05.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29007

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre yerleştirilmektedirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Yatay Geçiş: Ek-1 madde ve aritmetik ortalamaya göre eşdeğer önlisans programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş : OSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

ÖSYM DGS Kılavuzuna göre programı başarı ile bitiren öğrenciler “İşletme”, “Sağlık Yönetimi” ve “Uluslararası İşletme Yönetimi” lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Teorik derslerde %70 ve uygulamalı derslerde %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler ilgili dersi tamamlamış sayılırlar. Ayrıca mezuniyeti için 3 dersi kalmış öğrencilere 3 dersten ve tek dersi kalmış öğrencilere tek dersten sınava girme hakkı tanınır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz akademik not ortalaması 2 ve üzeri olmak ve 120  AKTS kredisi tamamlamak koşuluyla mezun olmaktadırlar.

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Bu bölüm mezunlarının mesleklerinin gerektirdiği görevleri yerine getirebilmeleri için fiziksel engellerinin olmaması, gerekse de bedensel engellilerin fiziksel rahatsızlığına uygun görevlerini de başarı ile yapabilecekleri düşünülmektedir.

Yetenek: Büro hizmetlerine ilgili, bilgilerin belgelenmesi konusunda kabiliyetli, el becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın, düzgün diksiyona sahip, insan ilişkilerinde başarılı ve hasta psikolojisini algılayabilecek yeteneklere sahip olmalıdır.

İlgi: Bilgisayar, büro cihaz ve makineleri ile diğer otomasyon cihazlarına, yabancı dil ve tıp terminolojisine ilgisi olmalıdır.

STAJ UYGULAMALARI VE SÜRESİ

Mezuniyet için 30 iş günü zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmaktadır. Yaz stajları 2. Yarıyılın sonunda yaz döneminde yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz 4. Yarıyıl içerisinde haftada 18 saatlik mesleki uygulama dersi almaktadırlar. Yaz stajı ve mesleki uygulama dersi Yüksekokul Staj Komisyonu'nun onayı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı uygulama ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastane/tıp merkezlerinde yapılmaktadır. Uygulamalar G.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Programdan mezun olan öğrencilerSağlık Teknikeri” ünvanı almakla birlikte YÖK Yürütme Kurulunun 92.26.698 sayılı kararı ile “Tıbbi Sekreter” unvanını da kullanabilirler.

KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivisti ve Yönetim Sekreteryası olarak çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEĞİ

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği hekim ile hasta arasında köprü görevi yapan bir meslek grubu olduğu için hekimlerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak hastalarına ve tıp bilimine daha fazla zaman ayırmasını sağlamaktadır. Hasta psikolojisini bildiği için hastaları yönlendirerek hastanın memnuniyeti ve dolayısıyla kurumun verimliliği de artmaktadır. Bilgi toplumunun bir gerekliliği olan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabildiği için kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlık tesislerinin işleyişi ve hasta ile sağlık kurumları arasında iletişimin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenirler. Sağlık sektörünün sürekli gelişmesi, mesleğin görev tanımının da dinamik bir yapıda olmasını gerekli kılmaktadır.

AKADEMİK PERSONEL

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA

Program Kadrosu:

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE (Program Başkanı)

Doç. Dr. Alper GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİRTOLA

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Alper ERTEM

Öğr. Gör. Mehmet Erdem GÜNEY